How to pronounce counterfeit (audio)


2. noun fake, forgery

Counterfeit synonym for noun fake, forgery

Counterfeit Synonyms:

⇕ Counterfeit Page Information

Synonym for Counterfeit Page Statistics